කොවිඩ් 19 එන්නත් කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ ලබා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

කොවිඩ් -19 සඳහා වූ එන්නත් කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ ලබාගැනීම සඳහා අදාළ නිෂ්පාදකයා සමග ගිවිසුමකට එළඹීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

ඒ පිළිබඳ කැබිනට් නිවේදනය පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here