මා සාර්ථක ද අසාර්ථක ද යන්නට හොඳම මිනුම් දණ්ඩ ජනතා මතයයි – ජනපති

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here