සමනොළ කන්දේ උඩට ගලන දිය ඇළි.

 

සමනොළ කන්දේ මේ දිනවල පවතින අධික සුළං හේතුවෙන් එහි ගලාහැලෙන ඇතැම් දිය දහර උඩට යන ආකාරයක් දක්⁣නට ලැබෙනවා.මේ පිළිබඳව V Travail facebook පිටුවේ තිබූ වීඩියෝවක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here