කොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ ආසාදිතයන් 17000 ට ආසන්නයි.

ඊයේ හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 335 ත් සමඟකොවිඩ් දෙවන රැල්ලේ මෙතෙක් හඳුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 16978 ක් වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here