ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඳිරිනීතිය හෙට ඉවත් කරයි ද ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here