ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායනයට ගෙන යන තෙක් ස්වයං නිරෝධායනයට ලක් විය යුතු වනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here