කොරෝනා පාලනය ගැන ආණ්ඩුව අධිතක්සේරුවක හිටියේ – JVP

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here