සතාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන්ට රාජ්‍ය අමත්‍යධූරයක්

සතාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් මහතා පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here