ශ්‍රී ලංකාව ණය ගෙවීමේ හැකියාව මත Caa1 ස්ථානයේ !

 

මෑතකදී ජාත්‍යන්තර ආයතනයක් විසින් ශ්‍රී ලංකාව ණය ගෙවීමේ හැකියාව අනුව ශ්‍රේණිගත කොට තිබෙනවා.

මේ ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි  කරන ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක කමිටුවේ සභාපති, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ට කථිකාචාර්ය, වරලත් ගණකාධිකාරී ආචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here