පුරා විද්යා ස්ථානයන්ට සහ කෞතුගාකාරවලටත් යන්න අවසර

by Dharma sri Asanka

සංචාරක ආකර්ෂණය හිමිකරගත් පුරා විද්‍යා නැරඹුම් ස්ථාන සහ ජාතික කෞතුකාරැාර දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම කෞතුකාරැාර අද සිට විවෘත කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ යටතේ සීගිරිය,දඹුල්ල, යාපහුව යනාදී පුරා විද්‍යා නැරඹුම් ස්ථානයන්ට අමතරව කොළඹ ජාතික කෞතුකාගාරය ඇතුළු කෞතුකාගාර 11ක් යළි විවෘත විය.

මේ සියලු විවෘත කිරීම් සෞඛ්‍ය නිර්දේශයන්ට අනුකූලව සිදු කරනු ලබයි.

Leave a Comment

twenty − nine =

සබැඳි සටහන්....